Hyresavtal

Hyresavtal är ett avtal genom vilket en person mot ersättning till en annan upplåter rätten att nyttja hus, del därav eller lösören. Enligt svenskt rättsspråk faller inte under hyresavtal avtal, som huvudsakligen gäller brukandet av annans jord. I jordabalkens 12 kapitel finns bestämmelser om hyra av hus eller del därav. För butikslokaler finns en särskild avtalsform som kallas omsättningshyra; den innebär att butiken betalar en viss procent av sin omsättning i hyra.