Köp

Köp t.ex. attefallshus

Köp, är en ekonomisk och juridisk term och avser förvärv av varor mot betalning. Köp regleras av olika lagar beroende på vad som köps. Konsumentköplagen reglerar köp av varor. Köplagen reglerar köp av lös egendom. Jordabalken reglerar köp av fast egendom.

Toalett

Med toalett, talspråkligt toa, avses vanligen ett rum för en klosett, oftast en vattenklosett, med uppgift att uppsamla och vanligen även avlägsna kroppsligt avfall, främst urin och avföring. Ordet toalett används ibland även som benämning på själva vattenklosetten – toalettstolen.

Bygganmälan

Bygganmälan för attefallshus

Bygganmälan eller anmälan är i svensk bygglagstiftning en anmälan byggherren ska göra för vissa åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel installation av braskamin eller VVS. Byggherren gör anmälan till byggnadsnämnden, som ska lämna ett startbesked innan arbetena får påbörjas.

Person (grammatik)

Termen tredje person omdirigerar hit. För den juridiska termen, se tredje man. Inom lingvistiken används person för att beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats, till exempel huruvida nomenet utpekar talaren, den tilltalade eller någon annan roll. Vilka personer som är relevanta för ett språk kan vanligen direkt utläsas ur pronominalsystemet. I … Läs merPerson (grammatik)

Verkstad

Verkstad är en lokal där man hantverksmässigt utför konstruktions- eller reparationsarbeten. Snickarverkstäder, bilverkstäder och mekaniska verkstäder nämns ofta. Begreppet verkstadsmässig betecknar metod anpassad för verkstadsbruk.

Tidningsartikel

Tidningsartikel - Nyckelfärdigt attefallshus

En tidningsartikel är en typ av redaktionellt material som finns i en tidning. En exklusiv artikel är en artikel som skrivits speciellt för en tidning, oftast efter överenskommelse med tidningens redaktion. En artikel är uppdelad i tre delar, rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska med ett par få ord berätta vad artikeln handlar om. Ingressen … Läs merTidningsartikel

Leksak

Leksaker, som ord använt i svenskan sedan 1729, från isländskans leika, är de föremål som företrädesvis barn använder vid lek. Dessa är ofta pedagogiska. Det förekommer också som uttryck för de föremål som vuxna roar sig med, och kan i vissa fall användas som uttryck för hur människor förhåller sig till varandra. I sin ursprungliga … Läs merLeksak

Fritid

Fritid kallas den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Fritid är således i strikt mening all den tid som en person förfogar över själv. I praktiken är den upplevda fritiden avsevärt mindre när en stor del av tiden åtgår för hushållsarbete och resande till och från arbete eller … Läs merFritid

Företag

Ett företag

Ett företag är en organisation som samordnar resurser, som till exempel arbetkraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster. Ett företag kan drivas i olika former beroende på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera. Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en bredare innebörd, där det definieras … Läs merFöretag

Entreprenör

Entreprenörer

För beteckningen inom byggbranschen, se entreprenad. För tidningen, se Entreprenör (tidning) Entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Entreprenörskap kan definieras som “förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara … Läs merEntreprenör